!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Garageprojektet (renovering) 2017-

Här kommer information publiceras kring renoveringen av samfällighetens garage.


 

2019-02-08

Träff med entreprenören för att gå igenom tidsplan, dokumentation, avtal, bygglov etc. Jobbet fortsätter nu med detaljplaneringen samt framtagning av enklare presentation till kommande årsmöte. Vidare ska entreprenören ta fram ytterligare fakta kring de förutsättningar som finns för elsäkerheten, främst kopplat våra elmätare/jordfelsbrytare.

Diskussioner kring möjliga tilläggsarbeten i form av automatiska portöppnare, framtidens el. Dessa bitar kommer tas på kommande styrelsemöte där även en inriktning sätts i frågorna.

 


 

Vintern 2018/2019

Genomgång avtal och planering för kommande byggnationer. Prel. presentation på årsmöte 2019.Sommaren/hösten 2018

Diskussioner med olika entreprenörer kring möjliga upplägg. Planerat möte under september/oktober för genomgång av förslag. Mer information följer under hösten.Vintern/våren 2018

En framtagning av rambeskrivning pågår med tillhörande dokumentation. Förhoppningen är att detta kan leda till nästa steg under hösten, där mer information kommer.


2017-08-24 - Möte i referensgruppen

Deltagare: David Persson, Christer Nederstedt, Lars Valfridsson, Curt-Ove Viklund (konsult) och Hans Lundberg (konsult).

Genomgång av svaren från OF Bygg samt sammanställning av tidigare offert. Ytterligare frågeställningar kring denna kommer tas tillsammans med Sven på OF Bygg, där David och Hans är ansvariga. Gruppen genomförde också en visuell genomgång på några garage, som resulterade i en del frågor som finns kring renoveringsuppdraget och dess utformning.

Diskussioner kring framställandet av rambeskrivning och tillhörande dokumentation, enligt de beslut som tagits på tidigare årsmöte. Gruppen tittar vidare på detta, där Hans och Curt-Ove får uppdraget att säkerställa korrektheten i den dokumentation som tas fram.2017-08-14 - Möte i referensgruppen

Referensgruppen med Christer, David och Curt-Ove träffades för att gå igenom förutsättningarna och de handlingar som finns tillgängliga. Från styrelsen deltog även Lars Valfridsson.

Diskussioner kring förutsättningarna i projektet och de möjligheter som finns.

Beslut togs om ytterligare inhämtning av fakta kopplat till den offert som producerats av OF Bygg i tidigare skede. David fick i uppgift att kontakta OF Bygg kring detta. Frågorna gäller bland annat detaljerna kring återställande av asfalts- och gräsytor inkl. vattenavrinningen från garagen samt eldragningar vi höjningar av garagen efter renoveringen.

Nytt möte är planerat i slutet av augusti (efter nästa styrelsemöte), där även tidigare byggherre och delägare av OF Bygg, Hans Lundberg kommer delta med sin expertis. 2017-06-07 - Styrelsemöte

Styrelsemöte med beslut om nästa steg. Inbjudna är den tidigare garagegruppen.

Utklipp från styrelseprotokollet den 7 juni 2017:
Styrelsen bjöd in den tidigare garagegruppen för att lyssna till deras synpunkter om den
fortsatta processen. Från garagegruppen deltog Stig-Lennart och Kjell-Arne. Curt-Ove
fanns även på plats med tidigare erfarenheter från styrelsens arbete med tidigare
projekt.

Styrelsen beslutar att en referensgrupp skapas med uppgifter att ta fram
förutsättningarna för kommande arbetsprocess innehållande ekonomi, utförande,
ansvar, tidsplan samt övrigt tillhörande uppgifter utifrån tidigare årsmötesbeslut.
Styrelsen beslutar att David Persson, Christer Nederstedt samt Curt-Ove Wiklund ska
ingå i gruppen. Ytterligare en sakkunnig extern konsult kommer att tillfrågas. Christer
utses som sammankallande. Referensgruppen får mandatet av styrelsen att agera
mellanhand mellan styrelse och kommande entreprenörer. Referensgruppen ska också
till varje styrelsemöte informera och föredra aktuellt läge samt nästa steg. Alla större
beslut som påverkar utgången av arbetet ska godkännas av styrelsen. En
uppdragsbeskrivning för referensgruppen tas fram i styrelsen och presenteras på nästa
styrelsemöte för beslut.