!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nya garageprojektet 2016-2017

Här publicerar den nya garagegruppen själva löpande information om det nya garageprojektet.2017-03-20
Årsmötet har hållits och beslut togs i enlighet med garagegruppens förslag. Läs mer om detta i protokollet från årsmötet, som publiceras på hemsidan samt delas ut till samtliga hushåll inom två veckor. 

Styrelsen tackar garagegruppen för deras insats och konstaterar att gruppen slutfört sin uppgift i enlighet med sin uppdragsbeskrivning. Nästa steg i projektet tas på kommande styrelsemöte.

Den offert som togs in av garagegruppen finns publicerad nedan, tillsammans med övrig dokumentation.

/David Persson, ordförande för Rödängs samfällighet


 

2017-01-30
En sammanställning med samtliga kommentarer av garageenkäten finns nu publicerad längst ner på denna sida. Denna sammanställning kommer också presenteras innan årsstämman den 20 mars, närmare bestämt mellan klockan 18.00-18.30. 

Garagegruppen sammanställer nu sitt arbete och inriktning för överlämning till styrelsen. Presentation av detta kommer ske på årsstämman den 20 mars där även beslut i frågan tas. All information kring detta kommer finnas med i årsmöteshandlingarna som går ut senast den 5 mars 2017 till samtliga hushåll.

Årsstämman hålls den 20 mars 2017, klockan 18.30 i Grisbackaskolans matsal.2016-12-09
En sammanställning (utan kommentarer) av garageenkäten finns nu att ta del av, längst ner på sidan.

Arbetet för garagegruppen fortsätter och presentation av hela arbetet, enligt uppdragsbeskrivningen, kommer ske på årsmötet i mars.

 


 

Datum: 28/11 2016

Närvarande: Stig-Lennart Ekman, Thord Johansson, Therese Holmström, , Lars Hörnberg, Katarina Lindberg och Anna-Josefine Karlsson.

Frånvarande: Roger Granberg, Kjell-Arne Ågren och Björn Svennerstam.

Nästa möte för hela garagegruppen: Tisdag 10/1 2017 kl 18.00

Nya barackerna Rödängsskolan

 

Styrelsemötet 23/11:

Therese, Lars och Björn var på senaste styrelsemötet för Rödängs samfällighet för att berätta vad garageenkäten i stora drag säger. Styrelsen vill sedan få ut en sammanställning av enkäten och de svar som inkommit från samfälligheten i rapportform.

Prisförslag?! Vi hittar inte det som redan är framtaget, men det ska finnas enligt David. Vi måste försöka ta reda på var materialet finns.

Gruppen diskuterar hur vi kan försöka få fram prisförslag för olika lösningar. Både renovering och byte portar. Vad kan vi få för pengarna.

Thord och Stig-Lennart har börjat sammanfatta uppfattningen i de första 155 enkäterna angående eventuell renovering av befintliga garage.

Sammanställning av enkäten görs i någon form av rapport. Arbetet med det fortsätter.

Kjell-Arne, Thord och Stig-Lennart kan börja titta på lite olika prisförslag. De pratar även igen med Curt-Owe om vad som togs fram i form av beräkningar förra garageprojektet.

 

Nyhetsbrevet i slutet/början på december 2016:

Vi publicerar hela enkätsammanställningen utan kommentarer på hemsidan i samband med nyhetsbrevet. Anna-Josefine mailar David den utifrån det mail Lars skickat.

Information om att den finns upplagd på hemsidan i samband med nyhetsbrevet och att vi jobbar vidare med kommentarerna.

Hur enkäterna ska arkiveras har vi ej fått svar på än.

Katarina skissar på hur det kan se ut vid ett effektivare nyttjande av parkeringsytorna och presenterar det på nästa möte för den här gruppen. Kan vara ett alternativ att presentera ifall kostnaderna drar iväg på andra alternativ.

 

Sekreterare                                              Justerare

Anna-Josefine                                         Therese

 


2016-10-25  

RÖDÄNG....vi har ett resultat!

Tack alla som besvarat enkäten och till alla er som skrivit ner era önskemål & tankar!!

Vi har fått in 281 svar på enkäten från de 334 hushåll som finns på Rödäng. Hela 84% har lämnat in enkäten. Fantastiskt engagemang!

Nu behöver vi lite tid för bearbetning, men återkommer med mer information snarast möjligt

Nästa möte är 27/10 kl 18.00 


 


2016-10-14  Påminnelse om garageenkäten

Nu är enkäten om våra garage ute!
Kolla era brevlådor, fyll i, påminn grannar och lämna in svaren så fort som möjligt till de 4 adresser som finns angivna på enkäten.

Missa inte chansen att delta i det viktigaste beslutet under Rödängs historia!

Vänliga hälsningar Nya Garagegruppen


 

2016.09.21 - Möte

Närvarande: 
Stig-Lennart Ekman, Thord Johansson, Kjell-Arne Ågren, Roger Granberg, Therese Holmström, Björn Svennerstam och Anna-Josefine Karlsson. David Persson (ordförande för Rödängs styrelse) deltog under en del av mötet.


Frånvarande:
Lars Hörnberg, Katarina Lindberg och Hans Grönlund.


Nästa möte för hela garagegruppen:
Torsdag 27/10 kl 18.00  Nya barackerna Rödängsskolan (David Persson är informerad och ordnar lokalen)

 

 • Först träffades gruppen vid garagen i närheten av Orgelstråket 8 för att titta på den garagelänga som fått sin grund utbytt och fixad med asfaltbetong. Garagen var lite lyfta. Gruppen kunde gå in och titta i garagelängan och pratade med ett par av de boenden för att höra hur de upplever sina garage och om det var en bra lösning som användes. De var nöjda. Vi fick med oss lite synpunkter på att portarna bör breddas för att få bort en del upptill och en del på sidorna. Garagen går även att höja mer än de hade höjts. Några boenden påpekade att de önskar att garagen snyggas till i väntan på att garageprojektet är färdigt. Lovade ta med det önskemålet till gruppen.

 • Garagegruppen samlades sedan i möte och Kjell-Arne började med att dela ut ett dokument innehållande förslag till Organisation och Arbetsmetodik/Struktur. Gruppen började med att gå igenom detta (se bilaga 1).

 • Enhälligt val av ordförande blev Therese Holmström.

 • Till sekreterare och materialsamordnare valdes Anna-Josefine Karlsson.

 • Informationsgruppen: Anna-Josefine Karlsson och Hans Grönlund fick i uppgift att ansvara för informationsförmedling till Rödängs samfällighet om vad som sker i garageprojektet. Det ska göras framför allt genom Rödängs hemsida och eventuellt facebookgruppen för Rödäng. Lösen och login-uppgifter till Rödängs hemsida har David Persson förmedlat till Anna-Josefine. Hasse G har gjort ett förslag på första kommunikation ut till de boende om vad som händer i garagegruppen (Bilaga 2).
 • Enkätgruppen: Björn Svennerstam hade arbetat fram ett förslag till ny enkät till de boende i samfälligheten och delade ut den så vi kunde gå igenom frågorna. En del justeringar och tillägg gjordes direkt, men det har tillsatts en Enkätgrupp som tittar över enkäten en gång till på Måndag kl 17.30. I denna grupp ingår Björn Svennerstam, Anna-Josefine Karlsson, Lars Hörnberg och Roger Granberg.

  Enkäten ska göras färdig så fort som möjligt och kunna delas ut inom två veckor. Vi fick då till hjälp av styrelsen att trycka upp enkäten via NRA som David Persson kontaktar. Därefter får vi hjälp av de områdesansvariga att dela ut den i pappersformat. Enkäten ska också sättas upp på sophusen och läggas ut på hemsidan samt i facebookgruppen.

  Insamling av enkäterna kommer att ske genom att vi har 4 brevlådor som de boende kan lägga enkäterna i. (Anna-Josefines på Tenorstråket 1, Therese brevlåda på Banjostråket 4 och två till som bestäms på Enkätgruppens möte på måndag 26/9). Anna-Josefine samlar ihop inkomna svar och prickar av dessa mot en lista på de boende som fås av styrelsen. Listan är efterfrågad redan.

  Påminnelser om att svara och lämna in enkäten bör gå ut via hemsidan och facebookgruppen.

David Persson tipsar om att vi ska ha en försättssida till enkäten som uppmuntrar de boende att svara och pekar på hur viktigt det är att vi faktiskt får in svar denna gång.

Enkäten förmedlas till övriga i garagegruppen när den är genomarbetad, men här bifogas det förslag som är aktuellt innan omarbetning för att de som inte var närvarande på mötet kan maila eller höra av sig med åsikter.

 • Lösningsförslagsgruppen: det funderades om visioner kring laddstationer, elbilar, solceller/ solcellsstöd med mera. Om bidrag kan fås från olika håll ska kollas upp. Detta diskuterades i samband med enkätfrågorna, men hänvisades som istället intressant vid olika lösningsförslag. I denna grupp bör vi kanske alla ingå.
 • Nulägesbeskrivningsgruppen: Består av Kjell-Arne, Stig-Lennart, Therese och Hasse G.
  Gruppen ska kopplas samman med Kurt-Ove Viklund som har mer information om det arbete som redan gjorts i styrelsen i garageprojektet. Alla viktiga dokument och information ligger även ute på Rödängs hemsida.
 • Gruppen för Värdepotential/ Kartläggning: Består av Katarina, Kjell-Arne och Roger och de ska utreda hur markområdena ser ut och vilka olika möjligheter som finns med dessa.

Gruppen med Enkätarbetet och Nulägesbeskrivning startar parallellt upp direkt. Värdepotential/kartläggning kan även påbörja sitt arbete.

2016.09.07 - Möte för garagegruppen

Nästa möte är planerat till den 21 september, då gruppen börjar vid Orgelstråket för att se över möjligheterna för detta projekt. Ordförande och sekreterare för gruppen väljs vid detta möte tillsammans med att uppdragsbeskrivningen då säkerställs.

 

2016.08.24 - Uppstartsmöte för garagegruppen

Tid: 19.30 - ca 21.00
Plats: Rödängsskolan
Närvarande: 7 av 10 samt styrelsens ordförande

En enklare presentation av samtliga deltagare i garagegruppen genomfördes. Genomgång av tidigare arbete, årsmötes- och extrastämmebeslut samt vilka förutsättningar som idag finns gällande ekonomi/budget.

Efter diskussioner beslutade gruppen följande:

 • Arbetet ska ske i projektform. Vid nästa möte, den 7 september, ska en konsituering ske för att ta fram projektledare och sekreterare/administratör.
 • Styrelsen ska ta fram en enklare projekt-/uppdragsbeskrivning med förutsättningar för projektet, utifrån beslut på extrastämma 2016.
 • Visionen i första läget är att på kommande årsmöte 2017 presentera en sammanställning på de boendes idéer, tankar och önskemål samt ev. påbörja en inriktning i arbetet med detta som utgångspunkt.

Nedan hittar ni deltagarna i garagegruppen samt kontaktuppgifter till dessa. Vill ni nå samtliga av dessa, mailar ni garageprojekt@rodang.org.

 

2016.07.01 - Deltagarna i den nya garagegruppen är fastställda

Nu har vi sammanställt de intresserade för Rödängs nya garagegrupp. Totalt inkom tio (10) anmälningar. Styrelsen hade föreslagit totalt åtta (8) personer i denna grupp men har beslutat att utöka denna till samtliga anmälda, för bästa utfall i frågan.

Nedan hittar ni personerna som valts in i den nya garagegruppen samt kommande mötesdagar och agenda för det första mötet.

Deltagare i den nya garagegruppen:
Hans Grönlund (Valt att kliva av)

Stig-Lennart Ekman, stig-lennart.ekman@rodang.se
Lars Hörnberg, lars.hornberg@telia.com
Thord Johansson, thord.johansson@rodang.se
Kjell-Arne Ågren, kjellarneagren@hotmail.com
Roger Granberg, roger.granberg@akademiskahus.se
Katarina Lindberg, katarina.lindberg@sweco.se
Therese Holmström, revels.tok@gmail.com
Björn Svennerstam, bjosve@rodang.se 
Anna-Josefine Karlsson, anna-josefine.karlsson@se.pwc.com

Uppgift för gruppen:
Den nya garagegruppens uppgift är, utifrån beslut på extrastämman/årsmöte, ta fram underlag/skisser/förslag för framtidens parkeringslösning på Rödäng.

Planerade mötesdagar:
24 augusti, 21 september, 19 oktober, 23 november, 7 december, 11 januari -17, 15 februari -17 och 8 mars -17.

Plats:
Rödängsskolan, de nya barackerna.

Tid:
19.30.

Agenda för den 24 augusti
§1  Öppnande av möte
§2  Presentation av deltagarna
§3  Val av projektledare/ordförande för den nya garagegruppen
§4  Val av sekreterare för den nya garagegruppen
§5  Styrelsens ordförande informerar om förutsättningarna
§6  Diskussioner om kommande garageprojekt
§7  Övriga frågor

 

2016.06.01 - Styrelsebeslut om nästa steg
Läs nedan i bifogad pdf-fil, om den nya garagegruppens uppgift samt hur just Du anmäler dig till detta projekt.

Anmälan sker senast den 23 juni 2016 till ordf@rodang.org eller via telefon 070-2050580.

Styrelsen för Rödängssamfällighet

Dokument

Offert Rödäng, ombyggnad budgetpris garage.pdf 2017-07-11
Sammanställning enkät utan kommentarer.pdf 2016-12-09
Uppdragsbeskrivning.pdf 2016-10-03
Översyn garage 160926.pdf 2017-03-20
Sammanställning enkät med kommentarer.pdf 2017-01-30
Enkat for garage.pdf 2016-10-12